پورسیف
صورتجلسه كارگروه مورخ 95/11/27
صورتجلسه كارگروه مورخ 95/11/27

جلسه كارگروه : بهمن ماه 1395             زمان : چهارشنبه  مورخ 11/27/  1395       مكان : دفتر

دستور كار جلسه: 1- تبيين سياست هاي جديد  كارگروه در راستاي پيشبرد امور دفاتر پيشخوان     

2- ساير موارد رسيده به دبيرخانه

حاضرين در جلسه: آقايان

1. مهرداد غضنفري:  معاون هماهنگي امور اقتصادي و توسعه منابع و رئيس كارگروه     2. كامبيز پورسيف: مدير فناوري اطلاعات و شبكه دولت و دبير كارگروه     3- شهاب حيدري : مدير كل  اداره كل ارتباطات و فناوري اطلاعات، 4- اسماعيل حسنوند  رئيس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان 5- حبيب اله عسگري كارشناس دبيرخانه

 

مسول انجام كار

شرح مصوبات

رديف

مسئول انجام كار : دبير كارگروه

مقرر گرديد با توجه به  اينكه نزديك به 250  دفتر پيشخوان در سطح استان موجود مي باشدونظر به  گستردگي حوزه در ابعاد مختلف از قبيل نگهداري و پشتيباني از دفاتر مذكور،توسعه خدمات ، توزيع خدمات، رسيدگي به شكايات و ... و  همچنين بمنظور ساماندهي و پاسخگويي به انتظارات تمامي بخشها واستفاده از ظرفيت تمامي ذينعفان(كارگروه، دستگاهها، دفاتر و...) سياستگذاري ذيل صورت گرفته كه بر اساس ابلاغيه هاي صادره كميته هاي مرتبط با موضوع  زير نظر كارگروه بر اساس ضوابط ومقررات نسبت به بستر سازي و تدوين برنامه زمانبندي در راستاي تحقق اهداف قانونگذار (آزاد سازي خدمات تصدي گري دستگاههاي دولتي و عمومي غير دولتي) تشكيل گردد.همچنين ايجاد سازوكار لازم به منظور انجام وظايف به نحو احسن به عهده مسئولين كميته بوده و طي بازه زماني محدود(مدت زمان باقي مانده تا پايان سال جاري) ضمن شروع به انجام كار بايستي برنامه جامع خود را تدوين و به دبيرخانه دفاترارسال نمايند.

1

مسئول كميته نظارت بر عملكرد دفاتر:نماينده دبيرخانه دفاتر

 

 

مقرر گرديد بر اساس بند 1 كميته نظارت بر عملكرد دفاتر و دستگاهها با مسئوليت  دبيرخانه دفاتر  موارد ذيل را در دستور كار قرار دهد

1-بستر سازي:

اين كميته ملزم مي باشد كه در راستاي انجام وظايف خود نسبت به تكميل سامانه جامع اقدام و كليه مقررات (وفق بندهاي قانوني-آئين نامه اجرايي دفاتر و قانون برنامه پنجم و مصوبات كارگروه) را در حوزه وظايف هر سه كميته و پس از تأئيد كارگروه در سامانه مذكور پياده سازي نمايد.

2- همكاري و رصد عملكرد دو كميته ديگر و همچنين عملكرد دستگاهها و دفاتر بر اساس تكاليف قانوني (آئين نامه جرايي دفاتر و قانون برنامه پنجم و مصوبات كارگروه ) از اهم برنامه ها و وظايف كميته مذكور مي باشد.

2

كميته رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به ارباب رجوع.

 

مقرر گرديد در راستاي اجراي بند 1 كميته رسيدگي به شكايات و پاسخگويي به ارباب رجوع با مسئوليت رئيس انجمن صنفي دفاتر پيشخوان موارد ذيل را در دستور كار قراردهد.

1-بستر سازي:

اين كميته بر اساس اساسنامه خود و تكاليف قانوني ملزم به ايجاد بستر مناسب اعم از فضاي فيزيكي (اجراي سيستم اداري و ضابطه مندو استفاده از پتانسيل اساسنامه در خصوص بهره بردن از مجموعه اعضاء هيئت مديره) و مجازي براي ساماندهي و انجام تكاليف خود بر اساس آئين نامه، مصوبات كارگروه مي باشد.

2- همكاري نزديك و قانوني با دوكميته ديگر و رعايت سلسله مراتب اداري با ساير دستگاهها و مخاطبين مورد نظر.

3-ايجاد سازو كار لازم بر اساس اساسنامه خود و در راستاي اجراي مفاد آئين نامه اجرايي دفاتر به منظور پاسخگويي به شاكيان و خسارت ديدگان احتمالي از تخلفات دفاتر پيشخوان

4-هماهنگي كامل با دبيرخانه در تمامي امور محوله

5-بكارگيري كامل سامانه جامع دفاتر پيشخوان دبير خانه در تمامي مراحل فرايند هاي كاري جهت شفاف سازي امور

3

كميته توسعه و قيمت گذاري خدمات

مقرر گرديد در راستاي اجراي بند 1 كميته توسعه و قيمت گذاري خدمات به مسئوليت مديركل محترم  ارتباطات و فناوري اطلاعات استان موارد ذيل را در دستور كار قرار دهد.

1-ايجاد ساز و كار لازم به منظور شناسايي و احصاء خدمات دستگاههاي اجرايي

2- بررسي و تعيين تكليف تعرفه ها در چارچوب مقررات و در صورت لزوم ايجاد سازو كار تعرفه گذاري در استان

3- حضور نماينده انجمن دفاتر پيشخوان و پست استان  در راستاي اجراي بند 1 به استناد تكاليف قانوني با هماهنگي كارگروه در تمامي جلسات

4- بررسي و تعيين فرمول جامعي براي توزيع خدمات با اخذ تأئيديه از كارگروه

5- بكارگيري كامل سامانه جامع دفاتر پيشخوان دبير خانه در تمامي مراحل فرايند هاي كاري جهت شفاف سازي امور

4

هرسه كميته

 مقرر گرديد هرسه كميته در راستاي انجام وظايف محوله، برنامه زمانبندي و پيشنهادات و راهكار هاي  خود را درمدت تعيين شده به دبيرخانه دفاتر جهت طرح در كارگروه ارسال نمايند.

5

مسئول انجام كار و اطلاع رساني :انجمن صنفي دفاتر پيشخوان

مقرر گرديد در راستاي مصوبات جلسات قبلي كارگروه دفاتري كه با توجه به محدوديت هاي موقعيتي و ضرورت بهره گيري از ظرفيت اشتغال موجود در اين دفاتر و همچنين  نياز مردم به  تداوم فعاليت در مكانهاي قبلي ،محتمل بودن استفاده اين دفاتردر بحث ثبت نام از كانديد ها در انتخابات شوراهاي شهر و روستاو ضرورت برون رفت از وضع بلاتكليفي ، با اخذ تعهد نامه محضري تمديد شده و دفاتر مذكور طي دوره فعاليت كاري جديد ملزم به ارتقاء شرايط مكاني خود وفق آيين نامه مربوطه با آخرين تغييرات گردند.همچنين مقرر گرديد دفاتري كه غير فعالند پيرو مصوبات جلسات قبل كارگروه، مهلت تعيين تكليف آنان تا پايان سال جاري تمديد و بعد از اتمام مهلت مذكور دفاتري كه اقدام ننمايند وفق ضوابط ابطال گردند.

6

مسئول انجام كارو اطلاع رساني: انجمن صنفي دفاتر پيشخوان

مقرر گرديد با توجه به نزديكي انتخابات (شوراي هاي اسلامي شهر و روستا  و رياست جمهوري) در سال آتي دفاتر پيشخوان بر اساس ضوابط و مقررات  ضمن رعايت قوانين و مقررات انتخابات،از هرگونه دخالت در امر انتخابات با قراردادن مكان دفتر و ... به نامزدهاي احتمالي خود داري نمايند. ضمنا انجام هرگونه فعاليت قانوني در انتخابات مانند ثبت نام از كانديدها منوط به ارسال بخشنامه از طرف وزارت كشور و ابلاغ آن توسط دبير خانه خواهد بود

7

 

 مقرر گرديد اعضا ء محترم كارگروه(اداره كل ارتباطات و انجمن صنفي) هر گونه پيشنهاد و نقطه نظر و دستور كار مد نظرخود را براي طرح در كارگروه بصورت مكتوب براي دبير خانه ارسال نمايند. ضمنا مرجع تمامي حل اختلافات، كارگروه دفاتر پيشخوان مي باشد.

8

موارد مذكور به اتفاق نظر اعضاء كارگروه دفاتر پيشخوان  بتصويب رسيد

 

Powered by DorsaPortal