3022
1
مأموريت

شبكه دولت:

اين شبكه در سطح G2G(دولت به دولت) ارائه سرويس مي نمايد و متولي آنم در كشور نهاد رياست جمهوري و در استانها نيز متولي آن استانداريهاي سراسر كشور مي باشند

هدف از ايجاد اين شبكه ايجاد يك بستر امن و ايزوله براي برقراري ارتباط دو سويه بين كليه وزارت خانه ها و سازمانهاي مركزي ،استانداريها و كليه دستگاههاي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري است و در اين بستر سرويسهاي متعددي ارائه ميگردد كه از آن جمله ميتوان به سامانه ارسال مكاتبات ،سامانه 111،سامانه داشبورد الكترونيكي پروژه هاي عمراني و ... اشاره نمود

استان لرستان در اجراي اين پروژه يكي از استانهاي پيشرو در كشور مي باشد بطوريكه كليه شهرستانهاي استان به اين شبكه امن و اختصاصي متصل مي باشند.

2017/02/23
Powered by DorsaPortal